Skip to main content


Văn bản - Chính sách mới

Kết quả thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

Thứ hai 31/03/2014 10:27:15

Thực hiện kế hoạch số 2828/KH-UBND ngày 25/7/2013 của UBND tỉnh Phú thọ triển khai thực hiện Nghị định số 16/2013/NĐ-CP của Chính Phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, Sở Công Thương báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch số 2828/KH-UBND ngày 25/7/2013 của UBND tỉnh Phú thọ triển khai thực hiện Nghị định số 16/2013/NĐ-CP của Chính Phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật như sau:

Công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị định 16/2013/NĐ-CP của Chính Phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL
 
Sở Công Thương tổ chức triển khai, phổ biến Nghị định số 16/2013/NĐ-CP của Chính phủ cho lãnh đạo các phòng, ban, đoàn thể, đơn vị trực thuộc của sở tại các hội nghị giao ban hàng tháng và sao gửi tài liệu gửi các phòng, ban, đơn vị tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và các đội quản lý thị trường tại các huyện, thành thị.
 
Các phòng, ban và đơn vị thuộc Sở đã có các hình thức thích hợp như tổ chức tuyên truyền tại các hội nghị giao ban của đơn vị và tự nghiên cứu văn bản để tổ chức triển khai phổ biến Nghị định số 16/2013/NĐ-CP của Chính phủ đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức  cũng như tuyên truyền sâu rộng đến cá nhân, tổ chức có liên quan.
 
 Phân công cán bộ pháp chế, cán bộ, công chức thuộc Văn phòng sở, Thanh tra sở, công chức, viên chức thuộc Chi cục Quản lý thị trường, Trung tâm khuyến công tư vấn và tiết kiệm năng lượng  bảo đảm cho việc tham mưu về công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản đạt hiệu quả.
 
Tuyên truyền, phổ biến  Nghị định số 16/2013/NĐ-CP của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và phản ảnh tình hình rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên cổng giao tiếp điện tử của Sở Công Thương và Bản tin công thương.
 
 Sở Công Thương đã sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành đồng thời mở "Sổ văn bản đi, đến" (kể cả các đơn vị trực thuộc và phòng chức năng trong Sở) để theo dõi việc gửi và tiếp nhận văn bản được gửi đến để kiểm tra. Lãnh đạo cơ quan phân công các chuyên viên chuyên trách, cộng tác viên tiến hành kiểm tra văn bản.
 
Kết quả công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản
 
Công tác rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL là một nhiệm vụ hết sức quan trọng. Nhận thức được rõ vấn đề này, Sở Công Thương luôn quan tâm, chú trọng triển khai và thực hiện công tác này. 
 
Sở Công Thương Phú Thọ đã ban hành kế hoạch số 713/KH-SCT ngày 23/10/2013 triển khai thực hiện kế hoạch số 2828/KH-UBND ngày 25/7/2013 của UBND tỉnh Phú thọ triển khai thực hiện Nghị định số 16/2013/NĐ-CP của Chính Phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.
 
Sở đã hướng dẫn các phòng chuyên môn và đơn vị thuộc sở xác định văn bản, tập hợp đầy đủ văn bản QPPL theo lĩnh vực mình quản lý và phân công cán bộ pháp chế thuộc Thanh tra Sở tổng hợp rà soát các căn cứ pháp lý, thẩm quyền ban hành, nội dung văn bản và lập phiếu rà soát, hồ sơ rà soát theo hướng dẫn của Sở Tư pháp.
 
Quá trình tiến hành rà soát Sở đã được sự hướng dẫn cụ thể của bộ phận chuyên môn thuộc Sở Tư pháp nên việc rà soát văn bản QPPL của Sở Công Thương tương đối thuận lợi.
 
Tổng số văn bản phải rà soát tính đến ngày 31/12/2013 là: 27 văn bản
Trong đó:
+ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân ban hành là: 08 văn bản
+ Quyết định của UBND tỉnh ban hành là: 17 văn bản
+ Chỉ thị của chủ tịch UBND ban hành là: 02 văn bản
Sau khi thực hiện các bước rà soát  kết quả rà soát văn bản cụ thể như sau:
+ Văn bản còn hiệu lực pháp luật có:   19  văn bản
+ Văn bản hết hiệu lực pháp luật toàn bộ có:   08 văn bản
+ Văn bản hết hiệu lực một phần có:   0  văn bản
+ Văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế có: 07  văn bản (căn cứ pháp lý của văn bản rà soát đã được thay thế bằng văn bản khác)
 
Các văn bản QPPL đã rà soát được ban hành đúng căn cứ pháp lý, đúng thẩm quyền; nội dung của văn bản phù hợp với quy định của pháp luật; văn bản được ban hành đúng trình tự, thủ tục, thể thức và kỹ thuật trình bày theo quy định của pháp luật.
 
Thanh tra Sở