Skip to main content


Văn bản - Chính sách mới

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5 năm 2015

Thứ tư 20/05/2015 10:44:54

Bắt đầu từ tháng 5/2015, nhiều quy định, chính sách mới liên quan đến ngành Công Thương sẽ có hiệu lực thi hành như: Sửa đổi, bổ sung mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định khu vực thương mại tự do Việt Nam – Chi Lê; Thủ tục hải quan đối với bưu kiện xuất nhập khẩu; Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, v.v ...

Sửa đổi, bổ sung mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định khu vực thương mại tự do Việt Nam – Chi Lê
Ngày 27/3/2015, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 05/2015/TT-BCT (Thông tư 05) sửa đổi, bổ sung mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ban hành kèm theo Thông tư số 31/2013/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định khu vực thương mại tự do Việt Nam – Chi Lê. Thông tư 05 quy định chi tiết ở Phụ lục IV-A – Mẫu C/O VC của Việt Nam và Phụ lục IV-B - Mẫu C/O VC của Chi Lê ban hành kèm theo Thông tư số 31/2013/TT-BCT bãi bỏ và được thay thế bằng Phụ lục I và Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 05. Thông tư 05 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 5 năm 2015.
 
Thủ tục hải quan đối với bưu kiện xuất nhập khẩu
 
Ngày 14/4/2015, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 49/2015/TT-BTC quy định thủ tục hải quan đối với thư, gói, kiện hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính của doanh nghiệp được chỉ định. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 29/5/2015.
 
Thông tư nêu rõ, thư xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính chịu sự giám sát hải quan theo hình thức niêm phong hải quan đối với bao bì chuyên dụng hoặc xe chuyên dụng của doanh nghiệp để đóng chuyến thư quốc tế. Bưu gửi trong túi ngoại giao, túi lãnh sự xuất khẩu, nhập khẩu được miễn khai, miễn kiểm tra hải quan. Nếu có căn cứ khẳng định các bưu gửi này vi phạm chế độ ưu đãi, miễn trừ, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quyết định việc kiểm tra, xử lý các đối tượng này. Người khai hải quan đối với bưu gửi là doanh nghiệp, chủ hàng hoặc người được chủ hàng ủy quyền; đại lý làm thủ tục hải quan là người thực hiện khai hải quan.
 
Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
 
Ngày 27/4/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 61/2015/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi kèm theo Thông tư số 48/2015/TT-BTC ngày 13/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thành mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mới qui định tại Danh mục thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư này. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 4/5/2015.
 
Các mức thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng, dầu được điều chỉnh như sau: Mặt hàng xăng RON92/95, xăng sinh học (E5,E10): giữ nguyên mức 20%; Mặt hàng dầu diezel, dầu diezel sinh học (B5, B10): giảm từ 20% xuống 12% (giảm 8%); Mặt hàng dầu hoả: giữ nguyên mức 20%; Mặt hàng dầu mazut: giảm từ 25% xuống 13% (giảm 12%); Mặt hàng nhiên liệu bay, xăng máy bay: giữ nguyên mức 10%.
 
Hướng dẫn kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật
 
Từ ngày 05/05/2015, Thông tư 12/2015/TT-BNNPTNT (Thông tư 12) hướng dẫn kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu bắt đầu có hiệu lực thi hành.
 
Theo đó, đối tượng phải tuân thủ Thông tư 12 là các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có hoạt động liên quan đến sản xuất kinh doanh hàng hóa có nguồn gốc thực vật dùng làm thực phẩm nhập khẩu vào Việt Nam thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Những hàng hóa nhập khẩu không thuộc diện phải kiểm tra ATTP bao gồm: Hàng hóa mang theo người để tiêu dùng cá nhân trong định mức được miễn thuế nhập khẩu; Hàng hóa trong túi ngoại giao, túi lãnh sự; Hàng hóa quá cảnh, chuyển khẩu; Hàng hóa gửi kho ngoại quan; Hàng hóa là mẫu thử nghiệm, nghiên cứu; Hàng hóa là mẫu trưng bày hội chợ, triển lãm. Hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam chỉ được thông quan khi có Giấy chứng nhận kiểm tra ATTP hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu do Cơ quan kiểm tra cấp theo mẫu quy định tại Phụ lục 5 của Thông tư này
 
Thông tư cũng quy định rõ đối với lô hàng nhập khẩu, biện pháp xử lý vi phạm quy định về an toàn thực phẩm là buộc tái xuất hoặc tiêu hủy đối với lô hàng vi phạm nghiêm trọng quy định về ATTP; Chuyển mục đích sử dụng đối với lô hàng bị phát hiện vi phạm quy định về ATTP nhưng có thể sử dụng vào mục đích khác và không có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe con người; Thông báo cho cơ quan thẩm quyền về ATTP của nước xuất khẩu đề nghị phối hợp điều tra nguyên nhân, đưa ra các biện pháp khắc phục phù hợp; Thông báo và phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước có liên quan yêu cầu tổ chức, cá nhân nhập khẩu thu hồi, xử lý và giám sát quá trình xử lý lô hàng vi phạm nghiêm trọng quy định ATTP, v.v... 
 
Giám sát tiền lương, thưởng trong tổng công ty Nhà nước
 
Thông tư số 15/2015/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2015 hướng dẫn giám sát việc thực hiện chế độ tuyển dụng, sử dụng lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng và chế độ khác đối với người lao động và viên chức quản lý trong tập đoàn kinh tế, tổng công ty do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ và có hiệu lực từ ngày 15/5/2015.
 
Theo Thông tư số 15/2015/TT-BLĐTBXH, giám sát việc xây dựng kế hoạch và thực hiện kế hoạch hằng năm của tập đoàn, tổng công ty do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ với các nội dung chủ yếu sau: Định mức lao động; tuyển dụng, sử dụng lao động; Tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người lao động, viên chức quản lý và người đại diện vốn nhà nước; Xây dựng và thực hiện các quy chế, nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy chế dân chủ cơ sở; Thực hiện các chế độ khác đối với người lao động.
 
Thông tư cũng hướng dẫn giám sát việc thực hiện chế độ tuyển dụng, sử dụng lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng và chế độ khác đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, Thành viên Hội đồng thành viên (hoặc Chủ tịch công ty), Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó tổng giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng trong tập đoàn kinh tế nhà nước, tổng công ty nhà nước theo quy định tại Nghị định số 69/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về tập đoàn kinh tế nhà nước và tổng công ty nhà nước, v.v...
 
Nguyên tắc thực hiện kết luận thanh tra
 
Theo Nghị định 33/2015/NĐ-CPngày 27/3/2015 quy định việc thực hiện kết luận thanh tra có hiệu lực thi hành từ 15/5/2015, kết luận thanh tra phải được đối tượng thanh tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm chỉnh; đồng thời phải được cơ quan nhà nước, cá nhân có thẩm quyền theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện.
 
Các sai phạm được xác định cụ thể, rõ ràng trong kết luận thanh tra phải được xử lý nhanh chóng, nghiêm minh; các kiến nghị, yêu cầu trong kết luận thanh tra phải được xem xét, xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật.
 
Theo Nghị định, nguyên tắc thực hiện kết luận thanh tra như sau: Đối tượng thanh tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phải thực hiện kết luận thanh tra một cách nghiêm chỉnh. Các sai phạm được xác định cụ thể, rõ ràng trong kết luận thanh tra phải được xử lý nhanh chóng, nghiêm minh. Kiến nghị, yêu cầu trong kết luận thanh tra phải được xem xét, xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật. Kết luận thanh tra phải được cơ quan nhà nước, cá nhân có thẩm quyền theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện. Chưa bắt buộc phải thực hiện những nội dung đang được thanh tra lại, nội dung kết luận thanh tra xin ý kiến chỉ đạo nhưng chưa có ý kiến chỉ đạo xử lý của người có thẩm quyền.
 
Quy định mới về tuyển dụng công chức
 
Thông tư số 03/2015/TT-BNV sửa đổi, bổ sung quy định về tuyển dụng công chức, có hiệu lực kể từ ngày 1/5/2015. Thông tư nêu rõ về quyết định tuyển dụng và nhận việc, trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng của cơ quan quản lý công chức, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức phải gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo công nhận kết quả trúng tuyển của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức, người trúng tuyển phải đến cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức để hoàn thiện hồ sơ dự tuyển. Hồ sơ dự tuyển phải được bổ sung để hoàn thiện trước khi ký quyết định tuyển dụng, bao gồm: Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực; Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp.
 
Theo moit.gov.vn